Seniori v núdzi: Ako im zabezpečiť potrebnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť

Zdroj: www.istockphoto.com

Starostlivosť o seniora niekedy presahuje fyzické, časové aj odborné možnosti rodiny. Ako im môžu zabezpečiť potrebnú opateru? Ponúkame prehľad zariadení, na ktoré sa môže rodina v prípade potreby obrátiť.

 

Nemocnica
Starší človek sa môže z jedného dňa na druhý ocitnúť v situácii, keď je nevyhnutná jeho hospitalizácia. „V našom zariadení najčastejšie liečime pacientov po náhlych cievnych mozgových príhodách, ťažkých úrazoch a zlomeninách, po operáciách chrbtice a pohybového aparátu, implantáciách kĺbov (TEP) a podobne. Poskytujeme následnú starostlivosť pacientom, ktorých stav bol síce stabilizovaný, ale potrebujú ďalšiu rehabilitáciu,“ MUDr. Jozef Koloň, primár Špecializovanej nemocnice v odbore FBLR, VITALITA n.o. Lehnice.

 

Liečebňa dlhodobo chorých
Ďalšou možnosťou je hospitalizácia v liečebni dlhodobo chorých. Tu sa postarajú aj o pacientov s chronickými chorobami, napr. s diabetes mellitus, po kardiálnej dekompenzácii, s dekubitmi, ale aj s detskou mozgovou obrnou, sklerózou multiplex či malígnymi ochoreniami. „V liečebni dlhodobo chorých sa pacientom poskytuje komplexná starostlivosť vrátane rehabilitačnej, ktorá sa odvíja od aktuálneho stavu každého pacienta. Starostlivosť o pacientov zahŕňa najmä poskytovanie infúznej a injekčnej terapie, fyzikálnych procedúr, rehydratačnej, nutričnej terapie či liečby dekubitov pod lekárskou kontrolou,“ vysvetľuje MUDr. Alena Sabová, primárka liečebne dlhodobo chorých VITALITA.

Zdroj: www.istockphoto.com

 

Zariadenie opatrovateľskej služby, ako ho vybaviť?
Ak si zdravotný stav seniora vyžaduje pomoc iných aj po ukončení hospitalizácie, stojí on aj jeho rodina a blízki pred rozhodnutím. Čo ďalej?

  1. Prvým krokom v situácii, keď senior nie je ďalej schopný plnohodnotne sa postarať sám o seba, je navštíviť miestny alebo obecný úrad v mieste jeho trvalého bydliska a podať žiadosť o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
  2. Žiadosť posúdi posudkový lekár a na základe zdravotnej dokumentácie vypracuje lekársky posudok.
  3. Následne sociálny pracovník, ktorý seniora navštívi a posúdi, do akej miery je alebo nie je schopný sám si zabezpečovať jedlo, hygienu, nákupy, obliekanie, varenie, pranie, návštevu lekára, užívanie liekov, prechádzky, pohyb – teda bežné denné činnosti, vypracuje sociálny posudok. Za jednotlivé oblasti sa prideľujú body a podľa celkového súčtu sa osoba zaradí do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti.

Výsledkom týchto posudkov je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu s dosiahnutým stupňom odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Lehota na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu miestnym alebo obecným úradom je 30 dní.

 „V zariadení opatrovateľskej služby je možné poskytnúť ako odborné, tak aj obslužné činnosti poskytované inou fyzickou osobou so zmluvou na dobu určitú. Tento typ zariadenia ponúka možnosti aj pre osoby, ktoré ešte nedovŕšili dôchodkový vek, ale sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. To sú napríklad pacienti po náhlej cievnej mozgovej príhode,“ vysvetľuje Mgr. Erika Richtáriková, MSc., manažérka pre sociálne služby a sociálnu prácu vo Vitalita n.o. Lehnice.  

 

Zariadenie pre seniorov
Fyzickú, časovú aj psychickú náročnosť starostlivosti o odkázaného niekedy vyrieši umiestnenie seniora do zariadenia pre seniorov. Podmienkou na umiestnenie osoby do takéhoto zariadenia je dovŕšenie dôchodkového veku so zmluvou na dobu neurčitú.

 

Ďalšie možnosti starostlivosti o seniora

Denný stacionár (DS) – zariadenie, v ktorom senior trávi deň a okrem základných potrieb má pripravený aj vhodný program. O možnostiach služby denného stacionára sa treba informovať u zriaďovateľa, ktorým býva obec alebo mesto.

Peňažný príspevok na opatrovanie (PPnO) – ak sa o seniora so stupňom odkázanosti minimálne V. stupňa stará niekto z jeho príbuzných, môže požiadať o tento finančný príspevok. Žiadosť sa podáva na príslušnom úrade sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podľa miesta trvalého bydliska opatrovníka.

Zdravotný stav opatrovaného hodnotí posudkový lekár ÚPSVaR na základe predloženej zdravotnej dokumentácie. Posudok by mal byť vyhotovený do 60 dní, po ktorých má úrad ešte 30 dní na vydanie rozhodnutia.

Pri posudzovaní výšky príspevku bude ÚPSVaR prihliadať na výšku príjmov opatrovateľa. Ten môže popri opatrovaní externe študovať alebo byť zamestnaný, pričom jeho mesačný príjem nesmie byť vyšší ako dvojnásobok životného minima.

Odľahčovacia služba (OdS) – služba poskytovaná opatrovateľovi odkázaného seniora. Ročne má nárok na 30 dní na odľahčenie, počas ktorých je starostlivosť o odkázaného povinná zabezpečiť obec. Tá službu poskytuje buď v domácnosti, alebo v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení pre seniorov alebo v domove sociálnych služieb. Opatrovateľovi sa využitím odľahčovacej služby nijako neznižuje opatrovateľský príspevok. O odľahčovaciu službu musí opatrovateľ požiadať obec, resp. mesto.