Podmienky spracúvania osobných údajov

Radi by sme Vás informovali. že od 25.mája 2018 začalo aj na Slovensku platiť Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation -GDPR).

Z hľadiska ochrany osobných údajov GDPR je Gert-bau s.r.o. prevádzkovateľom pri spracovaní a uchovávaní osobných údajov. Ako Prevádzkovateľ Vás preto informujeme, že Vaše osobné údaje spracúvame a chránime podľa Podmienok spracovania osobných údajov, ktoré sme aktualizovali, aby boli plne v súlade s nariadením GDPR.

 

Podmienky spracúvania osobných údajov

Zásady spracovania a uschovania osobných údajov

 1. Základné ustanovenia 
 2. Spoločnosť Gert-bau s.r.o., Gorkého 3, 811 01, Bratislava, IČO 36674435 spracúva osobné údaje podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (General Data Protection Regulation, ďalej len GDPR). Spoločnosť Gert-bau s.r.o. je v zmysle GDPR prevádzkovateľ.
 3. Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom. Táto ochrana sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb, najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.
 4. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, bydlisko, adresa doručenia, telefón a e-mail.
 5. Zdroje osobných údajov a zákonný dôvod ich spracovania:
 6. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje súťažiacich, ktoré mu poskytnutú súťažiaci pri zaradení sa do vyhlásenej súťaže za nasledovným účelom:
 7. a) za účelom priameho marketingu, najmä vo forme súťaže vyhlásenej prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – na základe výslovného súhlasu súťažiaceho pri zaradení sa do vyhlásenej súťaže

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo

 1. b) za účelom plnenia našich zákonných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej moci podľa čl. 6 ods. 1 písm. GDPR.

Na tento účel budeme spracovávať predovšetkým nasledujúce osobné údaje

– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo

 

III. Doba uchovávania údajov 

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

po dobu, kým pretrváva súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely vyhlásenej súťaže, najdlhšie však 6 mesiacov, alebo do doby výslovného odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 


 1. Vaše práva v súvislosti so spracovaním a uschovaním osobných údajov
 2. Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte:
 3. a) právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, o právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. o právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 4. b) právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a o právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 5. c) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. II odseku. I. týchto podmienok.
 6. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov 
 8. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 9. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VII. Záverečné ustanovenia 

 1. Zaradením sa do súťaže potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018