Profesionálna vnučka pre osamelých dôchodcov

dedkobabka.sk

Osamelosť patrí medzi najväčšie problémy dôchodcov. Štatistiky hovoria, že až štvrtina slovenských domácností je jednočlenných a väčšinou ide o dôchodcov. Z osamelosti sa postupne seniori dostávajú do depresie, prejavia sa u nich úzkostné stavy, smútok až strata zmyslu života.

Aj v tomto prípade platí, že najlepšia je prevencia a preto vznikol výnimočný projekt na podporu spoločenskej komunikácie www.dedkobabka.sk. Založila ho profesionálna vnučka  Mgr. Natália Kružliaková, ktorá dlhodobo pracuje so seniormi. „Starší ľudia sa najčastejšie sťažujú na osamelosť. Deti sú zaneprázdnené, alebo sú ďaleko, priatelia sa pomaly vytrácajú a preto sú takmer 24 hodín sami. Väčšinou sa ťažko pohybujú, ale napriek veku sú technicky zdatní a bez problémov dokážu telefonovať a komunikovať s okolím.“

Profesionálna vnučka niekoľkokrát za týždeň zatelefonuje seniorovi,  vypočuje ho, porozpráva sa s ním, čím sa zmenší pocit osamelosti a zastúpi zaneprázdnenú alebo chýbajúcu rodinu. „Túto službu využívajú  nielen seniori, ale aj rodiny so znevýhodneným príbuzným, ktorý sa potrebuje porozprávať a nájsť si priateľa. Profesionálna vnučka je vám k dispozícii aj v prípade, ak ste pracovne vyťažení, potrebujete vycestovať a nemáte možnosť pravidelne udržiavať kontakt so svojimi starkými a radi by ste sa ubezpečili, že sú v poriadku. Na základe svojich skúseností dokážem rozpoznať a identifikovať zmenu v správaní, čo môže prispieť k včasnej diagnostike psychického či zdravotného problému. Rovnako, ak sa klientovi nedovolám, upozorním rodinu,“ dopĺňa profesionálna vnučka Natália Kružliaková.

Profesionálna vnučka na www.dedkobabka.sk ponúka aj možnosť adoptovať si dôchodcu, ktorému môžete službu prefinancovať. Rovnako sa na stránke môžu prihlásiť dôchodcovia, ktorí by o službu mali záujem, ale nemôžu si ju dovoliť. Pokúsime sa im nájsť sponzora.

„Osamelosť je tá najhoršia vec, ktorú človek môže v starobe prežívať. Úprimne obdarovať iného človeka svojou pozornosťou je to najcennejšie, čo mu môžeme dať, pretože tým dávame samých seba.“

Profil Mgr. Natália Kružliaková
Dovoľte, aby som sa predstavila. Volám sa Natália Kružliaková, vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK, odbor Sociálna práca, ktorý bol zameraný hlavne na sociálnu politiku, intenzívnu starostlivosť o klienta a manažment v sociálnej sfére. V rámci štúdia som každý rok absolvovala špeciálny sociálno-psychologický výcvik, vďaka ktorému som získala skúsenosti s komunikáciou s klientom. Viem, ako viesť poradenský rozhovor a ako spracovať a vyriešiť neštandardné situácie v oblasti komunikácie s rôznymi typmi klientov.

Prečo som sa rozhodla ponúknuť túto službu?
Som rada, že moja telefonická služba DedkoBabka je aspoň čiastočnou prevenciou osamelosti a že môžem pomôcť aspoň tak, že sa budem aktívne zaujímať o to, čo mojich klientov teší a trápi. Aj toto je jedna z možností a spôsob, ako môžu zostať v spojení s aktívnym životom, aj keď sú napríklad doma alebo v inštitúcii pre seniorov. Tým, že cítia, že niekomu na nich záleží, vyhnú sa úplnej sociálnej izolácii a vždy sa majú na čo tešiť.

Vyštudovala som sociálnu prácu a jedným zo študovaných predmetov bola gerontológia, viem akú veľkú úlohu môže zohrať dlhodobý aktívny kontakt s človekom, ktorý sa cíti osamelo. Aj v odborných textoch a štúdiách sa píše, že osamelosť môžeme definovať ako negatívny emočný stav sprevádzaný pocitmi izolácie a nedostatku zmysluplného vzťahu s inými ľuďmi. Pocit osamelosti sa objavuje v prípade, kedy je v okolí veľmi málo ľudí alebo nikto, s kým by mohol jedinec zdieľať svoje významné myšlienky, diskutovať, riešiť problémy a pochybnosti. Prejavuje sa aj v prípade neuspokojenej potreby pozitívnych citových prejavov zo strany ostatných ľudí. Keď naši seniori necítia náklonnosť, uznanie a lásku.

Byť sám s pocitom, že už nikomu na mne nezáleží, je skľučujúci a bolestivý. Tento typ osamelosti je najhorší. Nastáva aj preto, že v starobe sa sieť sociálnych kontaktov človeka výrazne redukuje. Či už je to pre problémy s pohybom, ale aj jednoducho preto, že mladí ľudia sú zavalení prácou, výchovou svojich detí, postupne zomierajú priatelia z mladosti. Nedostatok sociálnych kontaktov tak môže starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, mrzutosť a zatrpknutosť.

Osamelosť je bohužiaľ jeden z hlavných rizikových faktorov pre vznik najčastejšej psychickej poruchy vyššieho veku – depresie, ktorá patrí medzi najzávažnejšie choroby starších ľudí. Vo vyššom veku býva často nerozpoznaná a teda neliečená a pokladá sa za bežný prejav staroby. Depresia môže následne zhoršovať celkový fyzický, psychický, zdravotný a sociálny stav seniora. Významné sú všetky zložky, ale skúsenosť ukazuje, že veľmi výrazným faktorom, ktorý často stojí v pozadí zhoršujúceho sa zdravotného stavu u starých ľudi – ako napr. pocity bolesti, bezvládnosti, problémy s trávením, videním, počutím a veľa rôznych somatických komplikácií – je v pozadí stupňovania sa týchto problémov práve, v duševnej oblasti – pocit opustenosti.

Som presvedčená o tom, že takáto služba má význam a mala by mať svoje miesto v zozname sociálnych služieb poskytovaných seniorom. A ak táto služba pomôže aj iným ľuďom, ktorí sa cítia osamelo, tak potom je môj cieľ splnený.

Mgr. Natália Kružliaková

dedkobabka.sk