Zdravie

Liečba závislosti od alkoholu

V Európe je viac ako 14 miliónov ľudí závislých od alkoholu, z toho skoro 90 % sa nelieči.
Na Slovensku sa počet ľudí závislých od alkoholu odhaduje na 250 000, ročne sa lieči len niekoľko tisíc. Závislosť od alkoholu je pritom ochorenie s rozsiahlymi zdravotnými, sociálnymi i ekonomickými následkami a bez liečby má negatívny dopad na závislého, aj na jeho okolie.

Doterajšie liečebné postupy kládli dôraz na dodržiavanie a podporu abstinencie. Pritom práve tá je pre väčšinu pacientov neprekonateľným problémom. Farmakologická terapia úplnú abstinenciu nevyžaduje. Jej cieľom je zníženie nadmernej konzumácie alkoholu, čo môže predstavovať pre pacientov prijateľnejšiu alternatívu. Naďalej však platí, že akákoľvek liečba nemôže byť úspešná, pokiaľ nevychádza z vôle samotného pacienta.

Závislosť od alkoholu je ochorenie mozgu s progresívnym priebehom. Pri rozvoji závislosti zohrávajú dôležitú úlohu najmä genetické faktory, ktoré podľa odhadov predstavujú až 60 % riziko vzniku ochorenia. Pre ochorenie je charakteristická neovládateľná túžba po konzumácii alkoholu. Pacienti nedokážu kontrolovať svoje pitie a pokračujú v ňom aj napriek hroziacim škodlivým následkom. Pritom alkohol je toxický pre väčšinu orgánov v tele a zapríčiňuje viac ako 60 druhov ochorení a zranení.  A nielen to. Závislosť jedného človeka ovplyvní život celej jeho rodiny, blízkych, priateľov. Má dopad na jeho sociálny život i pracovný výkon.

Závislosť od alkoholu je ochorenie, ktoré je potrebné liečiť. Pre úspešnú liečbu je v prvom rade dôležitá motivácia jedinca: jeho uvedomenie si problému závislosti a potreby liečby. Až potom mu môže byť navrhnutá vhodná terapia. Súčasná liečba závislosti od alkoholu pozostáva z psychoterapeutickej starostlivosti, či už individuálnej alebo skupinovej, a  farmakologickej liečby. Farmakologická liečba sa využíva na zvládnutie odvykacích prejavov pri odňatí alkoholu alebo v dlhodobej perspektíve na potlačenie nutkania k užitiu alkoholu. Kombinácia oboch druhov liečby má za cieľ podporiť úplnú abstinenciu pacienta, čo je hlavným cieľom doteraz využívaných liečebných postupov. Liečba zameraná na abstinenciu je na Slovensku štandardným terapeutickým prístupom v liečbe závislosti od alkoholu. Iné prístupy v liečbe zatiaľ nevyužívame. Nový pohľad na možnosti liečby môže pomôcť osloviť  a motivovať viac pacientov, ktorí sa začnú liečiť,” dopĺňa MUDr. Boris Bodnár.

Príležitosť pre ľudí závislých od alkoholu preto predstavuje liečebný prístup, ktorého primárnym cieľom nie je úplná abstinencia, ako to bolo doteraz, ale znižovanie nadmernej konzumácie alkoholu. Koncept terapie zahŕňa farmakologickú liečbu s využitím účinnej látky nalmefén. Liek s obsahom účinnej látky nalmefén je indikovaný na zníženie konzumácie alkoholu u dospelých pacientov s diagnostikovanou závislosťou od alkoholu, ktorí majú vysoké riziko pitia. Pôsobí na mozgový motivačný systém, ktorý je u pacientov so závislosťou od alkoholu poškodený. Znižuje posilňujúce účinky alkoholu, čím znižuje nutkanie na pitie. V klinických štúdiách bolo u pacientov liečených nalmefénom preukázané zníženie konzumácie alkoholu počas prvého mesiaca o 40 % a po šiestich mesiacoch približne o 60 %.

Liečbu na báze nalmefénu musí stanoviť lekár – psychiater, ktorý pacienta dôkladne inštruuje aj ohľadom dávkovania lieku. Pacient užíva liek podľa potreby, čo znamená, že užije jednu tabletu, najlepšie 1 až 2 hodiny pred očakávanou záťažou. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je aj trvalá psychosociálna starostlivosť zameraná na dodržiavanie terapie a tým na podporu znižovania konzumácie alkoholu.

Zdroj: Wera W.

Click to comment

Odpovedať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

To Top