Tomáš Keltner: Transformace vědomí

Kniha popisuje vplyv emócií na váš život. Ukazuje, že práve prostredníctvom emócií ste ovládateľní. Zaoberá se sexom a s tým spojenými utajovanými súvislosťami. Objasňuje základný vzťah a spôsob komunikácie medzi rodičmi a deťmi. Vysvetľuje schopnosť, jako slobodne tvorit svoju vlastnú realitu.

Na jednoduchých príkladoch z vlastnej skúsenosti demonštruje autor, ako jednať tak, aby sme sa vymanili z tohto područia. Nejedná se o púhe konštatovanie faktov, ale o podrobný návod, ako získať späť svoju slobodu, ktorá mnohý ľuďom chýba. Nie je to náboženský ani filozofický text, napriek tomu, že sa v niektorých popisoch nemožno vyhnúť istým paralelám v podobe porovnávacích odkazov.

Kniha se delí na tri hlavné časti.

Prvá časť sa zaoberá emóciami, prítomnosťou a spôsobmi ako pozorovať a porozumieť tej časti reality, ktorá je skrytá zmyslovému vnímaniu, a predsa piamo ovplyvňuje životy ľudí. Ponúka pre niekoho nový pohľad na svet, ale predovšetkým popisuje spôsob, ako konkrétne vplyvy, pôsobiace na ľudskú bytosť pozorovať, ako im rozumiťt a ako sa nimi nenechať ovplyvňovať.

Druhá časť knihy sa zaoberá tvorbou reality. Popisuje túto schopnosť, ktorú má každá ľudská bytosť. Vysvetľuje, čo bráni v slobodnej možnosti využívat týchto prirodzených schopností.

Tretia časť knihy popisuje symboliku stvorenia tejto reality, ukazuje rôzne mystické a náboženské symboly a ich súvislosť s informáciami o základných princípoch, ktoré tvoria túto realitu. Kniha obsahuje naviac kapitolu venovanú deťom a venovanú sexu. V náväznosti na predchádzajúce informácie, popisuje autor v kepitole o deťoch spôsob komunikácie s deťmi ako i základné chyby, ktorých sa dopúšťajú rodičia, a ktoré majú potom vplyv na sebavedomie v dospelosti.

V kapitole o sexe autor popisuje s tým spojené utajované zaujímavé súvislosti, ktoré ovplyvňujú náš život.

Životopis Tomáša Keltnera