Nadácia Orange školám rozdelila 50 000 eur.

V treťom ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť Nadácia Orange opäť podporila užitočné nápady, ktoré vzišli z predložených projektov základných a stredných škôl i mimovládnych organizácií. Na podporu zodpovedného a bezpečného používania komunikačných technológií deťmi takto prerozdelila 50 000 eur.

Odborná hodnotiaca komisia posudzovala celkovo 115 prijatých projektov. Najaktívnejšími žiadateľmi boli aj v tomto ročníku základné školy, ktorých prihlásené projekty tvorili 57 % všetkých žiadostí. Hodnotiaca komisia rozdelila medzi 48 najzaujímavejších projektov celkovú sumu 50 000 eur. Ambíciou grantového programu e-Školy pre budúcnosť je pomôcť v školách vzdelávať a viesť deti a tínedžerov k zodpovednému používaniu mobilných zariadení a internetu, ktoré sú pre nich dostupné prakticky denne, dokázať identifikovať možné riziká z používania technológií a v prípade negatívnej skúsenosti vedieť adekvátne reagovať.

O podporu grantového programu e-Školy pre budúcnosť najväčší záujem prejavili žiadatelia z Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja, ktorí do grantového programu spolu zaslali takmer tri štvrtiny žiadostí. Najčastejšími témami projektov bolo zodpovedné správanie sa na internete, predchádzanie kyberšikane či bezpečná komunikácia na sociálnych sieťach.

Ako jeden z najzaujímavejších komisia označila projekt Animuj svoj virtuálny svet prihlásený ZŠ v Kremnici. V rámci neho budú žiaci vyrábať filmy zamerané na prevenciu pred nástrahami virtuálneho sveta. Svoje výtvory následne odprezentujú na filmovom festivale za účasti rodičov. Okrem toho v počítačovej učebni vytvoria informačný kútik s pravidlami bezpečného využívania informačných technológií. Čo všetko vedia o nástrahách na internete a sociálnych sieťach zistia vďaka elektronickým kvízom. Naučia sa ich nielen riešiť, ale aj tvoriť. V rámci rovesníckeho vzdelávania si budú radiť, ako sa vyhnúť riziku pri využívaní informačných technológií.

Za zaujímavý podnet taktiež označila zapájanie špeciálnych škôl do programu. Ide o cieľovú skupinu, ktorá sa môže oveľa ľahšie stať terčom negatívnych vplyvov digitálnych technológií. V tomto ročníku komisia podporila jednu školu a jednu mimovládnu organizáciu, ktoré predložili projekty zamerané na žiakov s mentálnym alebo fyzickým postihnutím.

Podrobné informácie o podporených užitočných nápadoch nájdete na www.nadaciaorange.sk.

nadacia_orange