Menej poisťovacích podvodov aj vďaka novým technológiám

Allianz – Slovenská poisťovňa patrí už viac ako 12 rokov k priekopníkom boja proti poisťovacím podvodom na slovenskom poistnom trhu. Vďaka zavádzaniu nových nástrojov a pokrokových technológií pri vyšetrovaní podozrivých škôd, poklesol počet nahlásených podozrivých poistných udalostí medziročne o 10 percent.

Menej podozrení, väčšia suma podvodov
„Za rok 2015 sme preverili spolu 2116 podozrivých škodových udalostí v rámci životného aj neživotného poistenia, čo je o desatinu menej oproti predchádzajúcemu roku, kedy sme prešetrovali až 2354 podozrivých prípadov. Podozrenie sa nám potvrdilo až v 93 percentách prípadov, teda v 1921 nahlásených podozrivých škodách“, konštatuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – SP Jaroslava Zemanová . Celková výška odhalených podvodov dosiahla vyše 4,3 milióna eur. V porovnaní s rokom 2014, ak odpočítame extrémne vysokú škodu za 2,2 milióna eur, ktorú sa nám vtedy podarilo odhaliť, stúpla medziročne celková výška odhalených podvodov u porovnateľných prípadov o 12 percent.

Najviac prefíkaní sú „autičkári“
Najviac podozrivých prípadov sme zachytili v rámci poistenia vozidiel – v havarijnom i povinnom zmluvnom poistení, ktoré tvoria viac ako polovicu zo všetkých šetrených prípadov a aj najväčšie celkové hodnoty odhalených podvodov. Výrazný úspech sme zaznamenali aj v poistení privátneho majetku, kde sme s pomocou dávnejšie otestovaného hlasového analyzátora prešetrili 630 podozrení na podvod. Špeciálny softvér izraelskej spoločnosti používa Allianz – SP ako jediná poisťovňa na Slovensku. „Táto špičková technológia dokáže rozlíšiť vedomé klamstvo od iného stresu na základe vrstvenej analýzy hlasu. Výrazne nám pomáha pri odhaľovaní podozrivých prípadov, a to najmä pri navýšení vzniknutej škody, čo je najčastejší prípad spôsobu páchania podvodu v privátnom poistení majetku. Minulý rok sme vďaka tejto technológií odhalili pokusy o podvod za viac ako 65-tisíc eur“, upresňuje Jaroslava Zemanová z Allianz – SP.

Fiktívne úrazy
V rámci poistných udalostí zo životného poistenia sme za minulý rok preverili 119 podozrivých prípadov s hodnotou cez 69-tisíc eur. Najviac hlásení tvorili fiktívne drobné úrazy, najmä poškodenia mäkkých tkanív, a to až 105 prípadov. Vyskytli sa aj prípady neoprávneného požadovania odškodnenia za chirurgický úkon, ktorý nebol vykonaný a riešili sme tiež prípad neoprávnene požadovanej úhrady plnenia za práceneschopnosť v prípade choroby, ktorá vznikla pred dátumom vzniku poistenia. „Niektorí klienti sa takýmto konaním dopúšťajú podvodu už pri upisovaní rizika (takzvaný underwriting fraud), čomu sa Allianz – SP snaží účinne brániť prijatými opatreniami už pri vstupe do poistenia. Vo viacerých prípadoch sme po potvrdení podozrenia podali trestné oznámenie, pretože poisťovací podvod, spáchaný aj v štádiu pokusu, je trestným činom. Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až do 8 rokov“, vysvetľuje Vojtech Kosík, vedúci skupiny špeciálnych činností v Allianz – SP.

Detektívi poisťovn
Pri skúmaní podozrivých prípadov Allianz – SP čoraz viac využíva elektronické informácie dostupné na verejných portáloch, ktoré pomáhajú porovnať skutočný stav poisteného predmetu so stavom deklarovaným zo strany klienta. „Ak máme pochybnosti, nasleduje konkrétne prešetrenie, ktoré robia naši odborníci – bývalí detektívi, ktorí sú školení na prácu súvisiacu so zberom informácií a vyšetrovaním nejasných okolností jednotlivých prípadov. Za každou, hoci aj najlepšou technológiou, či nástrojom, musí byť vždy adekvátne znalý človek, aby dokázal posúdiť výsledky, ktoré technológia odhalí. Naším cieľom je, aby sme odškodnili tých klientov, ktorým skutočne vznikol nárok na plnenie, avšak nezaplatili to, na čo nárok nevzniká. Na výplaty „podvodných“ poistných udalostí by totiž doplatili predovšetkým naši poctiví klienti, pretože poisťovňa by pre vyplácanie neoprávnených plnení následne musela navyšovať poistné,“ dodáva Vojtech Kosík.

Najviac podozrivých je v Žilinskom a Banskobystrickom kraji
Z regionálneho a geografického hľadiska Allianz – SP prešetrovala najviac podozrivých prípadov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji (spolu 764 prípadov), kde celková suma pokusu o podvod dosiahla aj najvyššiu hodnotu, takmer 2 milióny eur (1,83 mil. eur), a to tak za životné ako aj za neživotné poistenie. Na druhom mieste s počtom šetrení aj percentom odhalených podvodov skončil Nitriansky a Trenčiansky kraj, nasledoval Bratislavský a Trnavský kraj a najmenej podozrení sme zaznamenali v Košickom a Prešovskom kraji.

Tabuľka: Podozrivé prípady šetrené podľa krajov

Kraj Počet šetrených škôd Šetrená hodnota Odhalený podvod % odhalených podvodov zo šetrenej hodnoty
Bratislavský a Trnavský 458 1 367 810 767 004 56,08%
Nitriansky a Trenčiansky 524 1 784 430 1 109 826 62,19%
Žilinský a Banskobystrický 764 2 796 644 1 831 434 65,49%
Košický a Prešovský 370 1 020 855 605 547 59,32%
SPOLU 2 116 6 969 739 4 313 811 61,89%

 

Konkrétne prípady poisťovacích podvodov v minulom roku:

  1. Oprava nepoistenej strechy – nech to zaplatí poisťovňa!

Klient nám nahlásil poškodenie strechy svojho domu po búrke. Keďže poškodenie malo vzniknúť krátko po uzatvorení poistenia domu, prípad sme preverili. V hlásení škody klient uviedol, že strecha domu je už po oprave, lebo krátko po jej poškodení mali prísť silné dažde a on sa obával, že by do domu mohlo zatiecť. Obhliadka strechy bola preto vykonaná až po oprave. Pri preverovaní okolností vzniku tejto škody sme však zistili viacero nejasností. Napríklad v čase, keď malo dôjsť k poškodeniu strechy neboli v danej oblasti, podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), hlásené búrky ani silné dažde. Navyše po preverení satelitných snímok sme zistili, že strecha bola opravená už minimálne rok, čo preukázalo, že poškodenie hlásené klientom nevzniklo v čase trvania poistenia. Poistený si uplatňoval poistné plnenie vo výška približne 5-tisíc eur. Táto suma samozrejme nebola vyplatená a poisťovňa zvažuje aj podanie trestného oznámenia.

  1. Poškodený nepoškodený poľnohospodársky stroj

Poľnohospodárske družstvo v regióne východného Slovenska nahlásilo, že pri sezónnych prácach na poli došlo k poškodeniu poľnohospodárskej techniky nárazom do betónovej skruže. Prešetrovaním bolo zistené, že stroj bol podľa predložených dokladov zakúpený ako použitý a nepoškodený v susednom Maďarsku. Mechanizmus vzniku poškodenia naznačoval, že by mohlo ísť o poškodenie, ktoré nie je poistením kryté a ktoré mohlo vzniknúť ešte pred kúpením stroja u predchádzajúceho vlastníka. Predložené nákupné doklady nebolo možné v zahraničí jednoznačne preveriť, preto bol vznik poškodení nasimulovaný s pomocou dodatočných meraní na mieste vzniku a za využitia dostupných satelitných záznamov. Dokumentácia a simulácia bola vykonaná s pomocou technických nástrojov, ktoré majú zamestnanci Allianz – SP k dispozícii. Simulácia ukázala, že poškodenie stroja nemohlo vzniknúť na mieste a ani v tom čase, ako uvádzal poistený. Vyplatením poistného plnenia by došlo k bezdôvodnému obohateniu poisteného klienta vo výške približne 8 600 eur.

  1. Najprv poistka, potom fingovaný úraz

Klient z Trenčianskeho kraja si v Allianz – SP nahlásil úraz ľavého ramena, kde malo dôjsť k vážnemu poškodeniu svalu. Nakoľko však škoda nastala v krátkej dobe po vzniku úrazového poistenia, začali sme ju preverovať. Po došetrení všetkých okolností vzniku škody a následných vyšetreniach a konzultáciách s príslušnými lekármi sme preukázali, že klient si úraz len vymyslel a že takéto poškodenie vzniklo ako dôsledok chorobného stavu, ktorý vznikol ešte pred poistením. Klient by sa fiktívnym úrazom obohatil o viac ako 3 800 eur, no nakoniec sa priznal, že si takto chcel vylepšiť zlú finančnú situáciu. Momentálne čelí policajnému vyšetrovaniu.

Obvinili-sedem-ludi-Poistovaci-podvod-s-autami-za-775-tisic-eur