Kupujeme dom pri potoku. Viem, že poisťovne majú nejako rozdelené rizikové miesta na Slovensku, kde sa dá nahliadnuť, či naša riečka nie je nepoistiteľná? Majitelia a susedia tvrdia, že ich ešte nikdy nevytopilo.

V súčasnosti je pre prijatie do poistenie rozhodujúci technický stav rodinného domu bez ohľadu na miesto poistenia, kde sa rodinný dom nachádza. V prípade poistenia rodinného domu a domácnosti v rodinnom dome, ak je predmet poistenia krytý na povodeň a záplavu, poistenie kryje každú škodu vzniknutú povodňou okrem škody spôsobenej povodňou pri menšom ako 10-ročnom maximálnom prietoku vody. V prípade poistnej udalosti z rizika povodeň, má poisťovateľ právo zamietnuť poistné plnenie z poistnej zmluvy, ak sa po poistnej udalosti dozvie, že v čase uzavretia poistnej zmluvy bola vyhlásená povodňová aktivita, ktorá sa vzťahuje k miestu poistenia.