Koncoročné odpočty spotreby tepla a vody sa blížia

Koncoročné odpočty spotreby tepla a vody sa blížia

Subjekt, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla,  má voči vlastníkom bytov isté práva a povinnosti, ktoré sú dané legislatívou. Na druhej strane, povinnosti ukladá legislatíva aj pre vlastníkov bytov, ktorí musia zabezpečiť bezproblémový prístup na úplné a spoľahlivé vykonanie odpočtov zo všetkých meračov.

Každoročné rozpočítanie nákladov v objekte podlieha legislatívnym požiadavkám. Platí však zásada, že iba spoľahlivý odpočet spotreby môže zaistiť, že náklady budú spravodlivo rozdelené a vlastníci bytov tak eliminujú neželané prekvapenia v ročnom zúčtovaní.

Povinnosti a práva konečných spotrebiteľov a správcovských spoločností
Povinnosť oznámiť konečnému spotrebiteľovi termín odčítania spotreby z meracích prístrojov je najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov.
„Odčítanie údajov z meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov sa realizuje vždy za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok. Vlastníci bytov majú v určenom termíne povinnosť sprístupniť byt na vykonanie odpočtov. V prípade, ak vlastník bytu neumožní v daných termínoch realizovať odpočet, je nutné požiadať o náhradný termín vykonávateľa odpočtov. Odčítanie teplej úžitkovej vody je potrebné vykonať do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka, údaj na elektronickom pomerovom rozdeľovači tepla a merači tepla si prístroj uchováva v pamäti počas celého nasledujúceho obdobia, preto je jeho odpočet možné vykonať aj v nasledujúcich mesiacoch, avšak iba do doby spracovania vyúčtovania,“ uviedla Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

Viete aké údaje podpisujeme v odpočtovom hárku?
Odpočtový hárok musí okrem mena vlastníka bytu a adresy obsahovať údaje z meračov vody a tepla. Jedným z údajov je spotreba teplej a studenej vody a údaje o spotrebe tepla, preto by  nemali na ňom chýbať najmä tieto informácie:

  • dátum odpočtu
  • údaj s označením spotreby predchádzajúceho roku
  • údaj s označením kontrolného čísla merača
  • údaj aktuálnej spotreby od posledného odpočtu

Vlastníkom bytov odporúčam, aby si všetky údaje na odpočtovom hárku skontrolovali ešte pred samotným podpisom. Dôležité je, aby sa všetky údaje zhodovali so skutočnosťou. Na to, aby si vlastníci bytov mohli uplatniť prípadnú reklamáciu je nutné, aby údaje na meračoch boli totožné s údajmi na odpočtovom hárku,“ uviedla Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

Ak vlastník bytu neumožní vykonanie odpočtu, správca určí spotrebu na základe legislatívy
Ak sú v bytovom dome inštalované pomerové rozdeľovače tepla a konečný spotrebiteľ si ich odmietol nainštalovať, alebo neumožní ich odpočet, alebo ich poškodil, hrozí mu sankcia. Pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla na vykurovanie upravuje vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z.. V prípade, ak konečný spotrebiteľ neumožní vykonať odčítanie z pomerových rozdeľovačov tepla alebo meračov tepla, spotrebná zložka sa určí konečnému spotrebiteľovi ako súčin priemeru spotrebnej zložky na m2, v prípade ak nemá zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo merače tepla určí sa spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na m2. Spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt v objekte rozpočítavania, v prípade ak konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo, určí sa spotrebná zložka ako 3-násobok priemeru na byt v objekte rozpočítavania.

Diaľkový odpočet dát – šetrí cenný čas a chráni súkromie
Moderné digitálne a rádiové technológie ovládli aj oblasť merania spotreby energií a vody. Meracie prístroje vybavené rádiovým modulom odčítajú údaje o spotrebe centrálne cez zbernicu dát, s využitím rádiovej siete GSM/GPRS. Zaťažujúce návštevy odpočtovej služby v bytoch sú minulosťou! Všetky údaje sa zaznamenávajú automaticky a ďalej spracovávajú elektronicky, čo zabezpečuje maximálnu spoľahlivosť odpočtov a ochranu pred zneužitím dát alebo chybami spôsobenými ľudským faktorom. Systém, s unikátnym využitím internetu a rádiových vĺn, naviac umožňuje online monitoring spotreby tepla a vody cez internetový portál.

lowres_111006_ist_0335_rz_a