Bude mi končiť poistenie zodpovednosti za škody pri výkone povolania. Mám to iba ako vodič, na škody týkajúce sa prevádzky vozidiel. Chcem sa opýtať je možnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škody pri výkone povolania, ktoré by pokrylo aj prípadne poškodenie pracovných pomôcok poskytovaných mi zamestnávateľom na výkon povolania? Som štátny zamestnanec.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi kryje všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi, počas trvania pracovného vzťahu, ak takáto zodpovednosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu, upravujúceho pracovný vzťah. Ak máte uzatvorené poistenie ako vodič motorového vozidla (t.j. je kryté aj toto riziko), neznamená to, v prípade, ak ide o poistenie Allianz – Slovenskej poisťovne, že by to nekrylo iné typy škôd, ide len o rozšírenie poistného krytia aj na škody na zverenom motorovom vozidle.

 

Poistenie si môžete rozšíriť formou pripoistenia o:

rozšírenú územnú platnosť mimo Európy

škodu na zverenom motorovom vozidle spôsobenú vedením tohto vozidla

škody spôsobené chybne vykonanou prácou, ktorej výsledkom je chybný výrobok, alebo škody spôsobené chybne vykonanou službou

škody spôsobené na dopravovaných veciach