Allianz – SP sa stará o klientov skrachovanej cestovky A-Tour

thumbnail-allianz--sp-sa-stara-o-klientov-skrachovanej-cestovky-a-tour-181147

Allianz – Slovenskej poisťovni bola oznámená informácia o úpadku cestovnej kancelárie A-Tour v pondelok 29. júla 2013 v poludňajších hodinách. CK A-Tour má uzatvorené poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v Allianz – Slovenskej poisťovni na poistnú sumu 54-tisíc eur.

V čase oznámenia úpadku bolo v Bulharsku 88 klientov CK A-Tour. O klientov skrachovanej cestovnej kancelárie sa okamžite začala starať asistenčná služba Allianz Assistance. Prevoz klientov na Slovensko je zabezpečený na dnes večer (30. júla 2013) autobusovou dopravou. Tento spôsob dopravy bol zvolený vzhľadom na nedostupnosť takéhoto počtu leteniek v najbližších dňoch.

Predbežný počet klientov cestovnej kancelárie, ktorí ešte nevycestovali, je 130. Títo klienti sú povinní vznik škodovej udalosti písomne oznámiť poisťovateľovi do šiestich mesiacov od vzniku škodovej udalosti. Poisťovni stačí predložiť hlásenie poistnej udalosti, zmluvu o obstaraní zájazdu a doklad o zaplatení.

 

Poistenie proti insolventnosti / poistenie CK proti úpadku

·         Je zo zákona povinné pre každú cestovnú kanceláriu.

·         CK sa musí poistiť minimálne na sumu 25 percent obratu z vlastných zájazdov, na takúto sumu (54-tisíc eur) sa poistila aj CK A-Tour.

·         V prípade, že CK v dôsledku svojho úpadku neposkytne poistenému dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky a táto doprava bola súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa klientovi dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu.

·         Ak si poistený zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu na vlastné náklady, poisťovateľ uhradí poistenému tieto náklady iba do výšky, akú by musel vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečoval na základe oznámenia o škodovej udalosti sám.

·         Ak klient má uzatvorenú zmluvu o zájazde a neodcestoval, v takom prípade poskytne poisťovňa poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej zaplatenej zálohe alebo cene zaplatenej za zájazd, prípadne rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou sčasti poskytnutého zájazdu, avšak po započítaní toho, čo poistník poistenému vrátil sám a so zohľadnením čerpania služieb.

·         Poistné plnenie je splatné do 15 dní odo dňa, kedy poisťovateľ skončil šetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti plniť.

·         Ak súčet nárokov všetkých poistených, ktorí poisťovateľovi oznámili škodovú udalosť najneskôr do 6 mesiacov od vzniku škodovej udalosti, prevýši poistnú sumu, plnenie poisťovateľa sa každému z nich zníži v pomere dojednanej poistnej sumy k súčtom ich uplatnených nárokov na poistné plnenie. V prípade, že tieto nároky poistnú sumu neprevýšia, poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj tým poisteným, ktorí písomne oznámili škodovú udalosť až po uplynutí stanovenej 6 mesačnej lehoty, maximálne však  do výšky zostatku poistnej sumy.

 

Odporúčanie pre dovolenkárov

Odporúčame dovolenkárom, aby sa vždy zaujímali o to, či má cestovná kancelária poistenie proti insolventnosti a vyžiadali si od CK doklad o poistení, s informáciou ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

 

 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok rokov a je trhovým lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov v regióne strednej a východnej Európy.

 

Vedeli ste, že…

 

–   vyše 10-tisíc dopytov mesačne zaznamenáva aplikácia „Poistné udalosti“ na vybavovanie škôd online?

–   počas záplav v roku 2010 sme vyplatili domácnostiam vyše 30 miliónov eur?

–   v roku 2012 evidovala Allianz – SP 6 804 637 poistných zmlúv?

–   produkty Allianz – SP získali za desať rokov až 78 ocenení Zlatá minca?

–   od svojho vzniku venovala Nadácia Allianz na verejnoprospešné projekty vyše 900-tisíc eur?

13752872501t 13752872502t 13752872503t