AKO SA ZBAVIŤ BEZCENNÝCH CENNÝCH PAPIEROV PO 1.1.2015

215 Ak vlastníte cenné papiere ešte z čias kupónovej privatizácie, je isté , že vám v týchto dňoch opäť prišla faktúra  za vedenie účtu. Ale pozor! Mnohé akcie už nemajú žiadnu trhovú hodnotu. Poplatok však musíte platiť aj tak. Od roku 2009 ste mohli požiadať o bezodplatný prevod týchto papierov na Fond národného majetku SR (FNM). Táto možnosť sa však skončila dňa 31.12.2014.

Podľa publikovaných informácií z Fondu národného majetku SR, k 31.12.2014 ostalo v evidencii CDCP SR približne 326 tisíc účtov, z čoho je približne 147 tisíc účtov po zosnulých.  Je nepochybné, že na mnohých týchto účtoch sa nachádzajú bezcenné cenné papiere, ktorých majitelia ich do 31.12.2014 z rôznych dôvodov nepreviedli na FNM.

„Vzhľadom k tomu, že aj po 1. 1. 2015 sa na RM-S Market obracajú mnohí majitelia účtov s otázkou – ako sa zbaviť takýchto bezcenných cenných papierov – ponúka RM-S Market fyzickým osobám aj právnickým osobám, možnosť bezodplatne ich previesť na spoločnosť RM-S Depozit. Poplatky spojené s týmto prevodom uhradí prevodca za obidve strany prevodu,“ hovorí Elena Osuská, generálna riaditeľka spoločnosti RM-S Market. Prevod jednej emisie cenných papierov do 50 kusov stojí pre fyzickú osobu 31,92 eur, pričom v tejto cene  sú zahrnuté aj poplatky Centrálneho depozitára cenných papierov a DPH.

 

Marián Stančík, riaditeľ Útvaru informačných technológií RM-S Market ju dopĺňa: „Bezodplatný prevod nechcených cenných papierov je možné uskutočniť osobne na ktoromkoľvek pracovisku RM-S Market v Bratislave, Nitre alebo Košiciach. Prevod sa dá uskutočniť aj korešpondenčne zaslaním vyplnenej a podpísanej zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov uzavretej so spoločnosťou RM-S Depozit. Vyplnená a podpísaná zmluva musí byť v troch exemplároch, z toho na jednom z nich musí byť overený podpis.“ Znenie zmluvy o bezodplatnom prevode, ako aj pokyny na jej vyplnenie, sú na internetovej stránke www.rmsmarket.sk.

 

Bezodplatným prevodom cenných papierov na účet spoločnosti RM-S Depozit, s.r.o., sa do budúcnosti zbavíte povinnosti platiť každoročne poplatky za vedenie účtu v evidencii CDCP SR, ktorých výška predstavuje minimálne 12 EUR/ročne a maximálne 198 EUR/ročne.

216 217