10. ročník Ceny Nadácie Orange – Laureáti

Občianske združenie, ocenené za jedinečnosť v objeme a spektre aktivít v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja; za vytrvalé úsilie o pozitívnu spoločenskú zmenu v podobe systematickej práce v školách, v komunitách a regiónoch; za prínos v oblasti približovania ľudí k hodnotám demokracie, rešpektu k ľudskej dôstojnosti, menšinám a povedomiu o ľudských právach.

Od roku 1999 podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania.
Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Bzovík, Dobrá Niva a Jelšava.

Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Občianske združenie, ocenené za dlhodobý prínos vo výskume, advokácii a vzdelávaní v téme sociálnej inklúzie rôznorodých marginalizovaných skupín; za systematickú prácu v oblasti scitlivovania spoločnosti v týchto témach, kultivovaní diskusie a za prínos v procese začleňovania menšín ako na mikroúrovni, lokálnej úrovni, tak aj na legislatívnej. Od roku 2005 svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami v oblasti integrácie menšín, prispieva k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti.
Bratislava, naprieč regiónmi Slovenska

Centrum Slniečko
Nezisková organizácia, ocenené za dlhodobé a systematické poskytovanie komplexných služieb v oblasti prevencie, ochrany a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia a rodinám v krízových situáciách a za aktívne podieľanie sa na legislatívnych a systémových zmenách v problematike ochrany detí pred násilím a obetí domáceho násilia. Od roku 2000 nastavuje a presadzuje systémové zmeny zamerané na účinnú ochranu detí pred násilím a poskytuje odbornú pomoc, podporu a ochranu obetiam domáceho násilia.
Nitra

Liga za ľudské práva
Občianske združenie, ocenené za dlhodobú prácu a prínos v oblasti advokácie, obhajoby ľudských práv, právnej ochrany a začleňovaní sa azylantov a cudzincov do majoritnej spoločnosti postavenú na presadzovaní transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky. Od roku 2005 presadzuje transparentnú, dôstojnú a zodpovednú migračnú, azylovú a integračnú politiku a snaží sa o posilňovanie postavenia cudzincov a utečencov.
Bratislava

Návrat
Občianske združenie, ocenené za dlhodobú prácu v oblasti podpory a presadzovania myšlienky zotrvávania detí v primárnych rodinách alebo v náhradných rodinách; systematické angažovanie sa v prospech rodinných foriem starostlivosti o opustené deti a za aktívnu prácu s rodinami, najmä s rodinami v kríze, ktoré sú postihnuté ťažkým osudom alebo extrémnou chudobou. Od roku 1995 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín.
Bratislava, Banská Bystrica, Trnava, Prešov, Žilina

PDCS
Občianske združenie, ocenené za dlhoročnú prácu na vysokej odbornej a ľudskej úrovni v témach ako sú spoluvytváranie a posilňovanie kultúry demokracie, šírenie participatívnych prístupov a mechanizmov na vedenie dialógu a predchádzanie konfliktom medzi rôznymi záujmovými skupinami; za prínos v rozvoji občianskej spoločnosti. Od roku 1997 poskytuje konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.
Bratislava

Proti prúdu
Občianske združenie, ocenené za dlhodobý prínos v systémovom riešení problematiky ľudí bez domova; za aktívnu prácu v prospech zlepšenia situácie ľudí na okraji spoločnosti a za scitlivovanie verejnosti a odstraňovanie predsudkov naprieč spoločnosťou. Od roku 2001 pomáha ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti, približuje tematiku bezdomovectva širokej verejnosti a obhajuje práva ľudí bez domova na systémovej úrovni.
Bratislava

Truc sphérique
Občianske združenie, ocenené za viac ako dvadsaťročnú autentickú, citlivú a odvážnu prácu v oblasti kultúry a rozvoja občianskej spoločnosti; za inšpiratívny prínos pozoruhodného spájania progresívnych kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít s verejným priestorom a verejnosťou. Od roku 1998 poskytuje priestor, kde sa rodí nové umenie, diskutuje, vzdeláva a stretáva, miesto pre prezentáciu nových myšlienok a inšpirujúcich nápadov.
Žilina

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Občianske združenie, ocenené za dlhodobú aktívnu a vysoko profesionálnu prácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb; za inovatívny prínos v procese zamestnávania ľudí s mentálnym postihnutím a ich prípravy na otvorený trh práce a v zapájaní tejto cieľovej skupiny do bežného života s dôrazom na ich sebaobhajovanie. Od roku 1992 ovplyvňuje systémové nastavenia vo vzdelávaní či sociálnych službách, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva.
Bratislava, naprieč regiónmi Slovenska

Živica – Centrum environmentálnej a etickej výchovy
Občianske združenie, ocenené za inšpiratívny prístup a dlhoročný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí k všímavosti a líderstvu, a za aktivity rozvoja zručností učiteľov prinášajúcich reálne zmeny do školstva. Za nasadenie, ktoré po dlhých rokoch prináša ovocie. Od roku 2000 prináša inšpiratívne príklady v oblasti vzdelávania a ekoporadenstva, prepája a systematicky podporuje ľudí usilujúcich sa o zmenu školstva zdola.
Bratislava, Zvolen, Zaježová

Centrum komunitného organizovania