Stereotypy sa týkajú aj mužov. Viac ako dve tretiny z nich je presvedčených, že muž by mal byť schopný v domácnosti čokoľvek opraviť.

Rovnako ako ženy, tak aj muži čelia rôznym stereotypom. Doma, v práci, ale aj vo finančnej oblasti. V domácnosti si práve ich spájajú dve pätiny populácie hlavne s technickými prácami. Takmer 70 %samotných mužov je presvedčených, že by mali byť schopní čokoľvek opraviť. V práci sú považovaní za lepších riadiacich pracovníkov a vo finančnej oblasti za tých, od ktorých až polovica populácie očakáva primárne finančné zabezpečenie rodiny. V dôsledku toho sa cítia byť až tri pätiny mužov pod finančným tlakom. Na druhej strane až 80 % z nich by rado trávilo viac času so svojou rodinou. Vyplýva to z prieskumu[1] 2muse pre 365.bank, ktorá pri príležitosti Dňa otcov (18.6.) poukazuje na potrebu rodovej rovnosti, ktorá sa týka oboch pohlaví.

 

Pod tlakom doma aj v práci

Finančne zabezpečiť rodinu, vykonávať technicky či fyzicky náročnejšie práce  a pod. (Nielen) s týmito očakávaniami sa muži stretávajú pomerne bežne. Viac ako polovica Slovákov sa prikláňa k názoru, že úlohou muža je postarať sa o živobytie rodiny a úlohou ženy je venovať sa deťom a starať sa o domácnosť. Muži preto neraz čelia finančnému tlaku, na ktorý poukazuje až 60 % opýtaných.

Slováci rozdielne vnímajú obe pohlavia aj v pracovnej oblasti. Tretina je presvedčená, že muži sú lepší riadiaci pracovníci ako ženy, a v praxi dokonca patria mužom až dve tretiny manažérskych pozícií. Viac ako 80 % slovenských mužov však priznáva, že by boli radi, ak by mohli viac času stráviť s rodinou. Na podstatnú rolu  otca v rodine, ktorú spoločnosť pripisuje stereotypne skôr ženám, pritom upozorňuje aj psychologička:

„Otec by nemal byť vnímaný ako „zdroj peňazí“. Je nenahraditeľným človekom v živote každého dieťaťa. Obaja rodičia majú právo naplno si užiť kontakt so svojou rodinou a plnohodnotne sa jej venovať. Ak je starostlivosť o rodinu len na samotnej matke, tej hrozí emočné vyhorenie, ktoré sa neskôr môže negatívne prejaviť aj na  partnerskom spolužití. Úlohou otca v rodine sa zaoberali rôzne štúdie a ukázalo sa, že ak sa otcovia aktívne zapájajú do života svojich detí, má to množstvo benefitov a pozitívne to pôsobí na celú rodinu,“ hovorí psychologička Lenka Uherová.

Otcovská dovolenka

Mužov na rodičovskej dovolenke Slováci nevnímajú cez prsty. Práve naopak. Podľa prieskumu 365.bank to hodnotia pozitívne až štyri pätiny populácie. Dnes ostáva na rodičovskej dovolenke každý štvrtý otec. Avšak štatistiky ukazujú, že tretina popri tom pracuje, a tak reálne netrávi čas s deťmi. Rodičovská dovolenka je stále doménou primárne žien.

Nástupom jedného z rodičov na materskú resp. rodičovskú dovolenku prichádza rodina o  časť príjmov. Vhodné je preto pripraviť sa na toto obdobie vopred aj po finančnej stránke. Ideálne je vytvoriť si ešte pred príchodom dieťaťa spoločnú finančnú rezervu, a tiež si nastaviť rovnaké finančné očakávania ohľadne budúcich príjmov, ako aj pravidlá ohľadne vzájomného fungovania,“ hovorí Linda Valko Gáliková, head of PR v 365.bank.

Delenie na „mužské a ženské práce“ pretrváva

Život v spoločnej domácnosti sa  netýka len rozumného hospodárenia s peniazmi, ale aj domácich prác. Hoci tri štvrtiny mužov považujú za normálne variť, upratovať alebo prať, približne štvrtina to stále vníma ako „ženské práce“ nevhodné pre mužov. 40 % oslovených je tiež presvedčených, že muž by mal robiť len technicky alebo fyzicky náročné činnosti. 90 % z opýtaných si tiež uvedomuje, že práca v domácnosti je tiež prácou, ktorá je rovnako náročná ako zamestnanie.

[1] Online prieskum realizovaný agentúrou 2muse exkluzívne pre 365.bank na reprezentatívnej vzorke 605 respondentov vo veku od 18 do 75 rokov v čase od 7. do 10. júna 2022.