Slovák v priemere dlhuje 655 eur

Ako vyzerá prototyp slovenského dlžníka? Slovák ako fyzická osoba vykázal podľa dát spoločnosti EOS KSI Slovensko za rok 2016 priemerný nesplatený dlh vo výške 655 eur.

Najčastejšie dlhuje pri splácaní spotrebných úverov, nasledujú telekomunikačné služby, poistenie a potom sú to energetické služby, kde si Slováci neplnia svoje finančné záväzky.

  • Celkové zadlženie obyvateľov Slovenska sa aktuálne vyšplhalo až na 26,29 mld. eur.
  • Priemerný nesplatený dlh na osobu za rok 2016 je 655 eur.
  • Slovenský dlžník priemerne spláca 136 eur mesačne.

Čo sa týka rozloženia z hľadiska výšky dlhu, najčastejšie dlžné sumy sú podľa databázy EOS KSI do 250 eur, a to až v prípade 62 percent Slovákov.

Dlžné čiastky slovákov

Ďalej zo štatistík spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa správe a manažmentu pohľadávok, vyplýva, že slovenský dlžník priemerne spláca  136 eur mesačne. „Až takmer polovica (38 %) dlžníkov na Slovensku má dve a viac nesplatených pohľadávok. Možno tiež konštatovať, že platobná disciplína Slovákov nie je príliš dobrá. Až 65 percent dlžníkov nie je schopných splácať svoje dlhy alebo poruší splátkový kalendár,“ uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok.

Celková suma zadlženia slovenského obyvateľstva narástla podľa dát Národnej banky Slovenska na 26,29 miliardy eur.