Robím s peniazmi a registr.pokladňou, odporučili by ste mi nejaké poistenie?

V prípade, ak ste v pracovnom pomere, môžete si uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, ktoré sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Ide napr. o škodu spôsobenú poškodením alebo zničením zverených služobných predmetov ako mobilný telefón, počítač, notebook, poškodenie zariadenia kancelárie a pod. Poisťovne však vylučujú z poistenia škody spôsobené schodkom na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať.