PRESTÍŽNA CENA NADÁCIE ORANGE PUTUJE DEVIATIM MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM

thumbnail--prestizna-cena-nadacie-orange-putuje-deviatim-mimovladnym-organizaciam-140539

Prestížna Cena Nadácie Orange, ktorú už po štvrtý raz udeľovala Nadácia Orange, pozná svojich laureátov. Odborná komisia ocenila deväť mimovládnych organizácií za ich dlhodobé pôsobenie v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja. Okrem morálneho uznania Nadácia Orange medzi ocenených rozdelí aj finančnú podporu v celkovej výške 51 000 eur.

Udeľovanie Ceny Nadácie Orange už po štvrtý raz vzbudilo veľký záujem medzi mimovládnymi organizáciami. V aktuálnom ročníku sa o ňu uchádzalo 79 organizácií, z ktorých nezávislá hodnotiaca komisia vybrala v troch kategóriách deväť ocenených. Tí tak získajú nielen morálne ocenenie svojej práce, ale aj finančnú odmenu. V každej kategórii je pre organizáciu na prvom mieste určených 10 000 eur, organizácie na druhom mieste získajú 5 000 eur a na treťom mieste 2 000 eur.

 

„Nadácia Orange je v súčasnosti na Slovensku jedinou, ktorá takýmto spôsobom zviditeľňuje prácu tretieho sektora. Rozhodli sme sa spojiť verejné uznanie s finančnou odmenou, ktorá pre mnohé mimovládne organizácie predstavuje dôležitú podporu ich existencie či zrodu nových projektov,“  uviedla správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

 

Kategória vzdelávanie

Cenu Nadácie Orange za rok 2012 za dlhodobý prínos v oblasti vzdelávania udelila hodnotiaca komisia neziskovej organizácii P-MAT. Ocenenie získala za dlhodobú a cieľavedomú prácu s nadanými deťmi v oblasti matematiky, fyziky a ďalších prírodných vied, pri ktorej využíva neštandardné a neformálne formy výučby podporujúce samostatné objavovanie, nadšenie pre učenie a rozvoj sociálnych zručností. Ocenila ju aj za kontinuálnu prácu s mladými ľuďmi, ktorí sa v priebehu času menia na dobrovoľníkov pracujúcich pre organizáciu.

2. miesto – občianske združenie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS)

3. miesto – Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

 

Kategória komunitný rozvoj

Cenu Nadácie Orange za rok 2012 za dlhodobý prínos v oblasti komunitného rozvojazískalo Združenie Slatinka za neúnavnú snahu komunikovať so samosprávou a partnermi a za zapájanie verejnosti do diskusie a tvorby verejného priestoru. Táto organizácia sa už 15 rokov venuje ochrane zvyškov prírodných lokalít v urbanizovanom prostredí mesta Zvolen a výsledkom ich dlhoročného úsilia je aj projekt Mestského parku Lanice.

2. miesto – občianske združenie Misia mladých

3. miesto – nezisková organizácia Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

 

Kategória sociálna inklúzia

V oblasti sociálnej inklúzie získalo Cenu Nadácie Orange za rok 2012 občianske združenieOdyseus. Ocenené boloza poskytovanie nízkoprahových služieb ľuďom pracujúcim v sex biznise, drogovo závislým, ľuďom s HIV, sexuálne aktívnym mladým ľuďom a experimentujúcim s drogami. Týmto cieľovým skupinám sa organizácia začala venovať ako prvá na Slovensku a za 15 rokov sa jej podarilo vypracovať programy, ktoré zabezpečujú potreby klientov a klientiek na profesionálnej úrovni.

2. miesto – nezisková organizácia Depaul Slovensko

3. miesto – nadácia na podporu sociálnych zmien SOCIA

Podrobné informácie o všetkých ocenených organizáciách nájdete v prílohe tlačovej správy.

 

Ocenenie Cena Nadácie Orange

Autorom umeleckého stvárnenia ocenenia je výtvarník a vizuálny umelec Matej Gavula. Pri tvorbe sa inšpiroval symbolom cesty, ktorú reprezentuje bronzový pás tvarovaný do kruhu. Každý odliatok je tvarovo jedinečným, neopakovateľným originálom a ručným autorským dielom.

 

Viac o Nadácii Orange nájdete aj na www.nadaciaorange.sk.

13669782031t 13669782032t 13669782033t 13669782034t 13669782035t