Prečo je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie

Povinnosť uzavrieť povinne zmluvne poistenie ustanovuje zákon č. č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení, kde v zmysle § 3 má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom.

 

V zmysle §4 sa poistenie zodpovednosti vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a) a b),

d) ušlého zisku.

 

Klient si môže vybrať z dvoch limitov poistného krytia:

a) 5 mil. EUR na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení a 1 mil. EUR na náhradu vecných škôd a ušlého zisku

b) 10 mil. EUR na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení a 5 mil. EUR na náhradu vecných škôd a ušlého zisku