Podmienky súťaží

1) Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je /Gert-bau s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 674 435. Prihlásením sa prostredníctvom súťažného formulára dobrovoľne súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle § 14 zákona o ochrane osobných údajov a čl. 7 GDPR. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané výlučne za účelom spracovania a vyhodnotenia súťaže. Po 15 dni spracovania súťaže sa osobné údaje zlikvidujú. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné a tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať na e-maile: gdpr@lenprezeny.sk.

2) Trvanie súťaže
Súťaž je časovo vymedzená a prebieha do pri súťaži uvedeného dátumu, vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže, vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže a to vrátane prerušenia, predĺženia, zrušenia alebo úpravy pravidiel.

3) Účasť v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže. Podmienkou účasti je vyplnenie súťažného formulára a odoslanie.

4) Určenie výhercu a podmienky získania výhry
O výhercovi sa rozhodne v žrebovaní. Podmienkou je správna odpoveď na súťažnú otázku. Výherca bude zverejnený na webstránke www.lenprezeny.sk v sekcii Výsledky súťaží a výhra mu bude zaslaná poštou alebo si ju môže po dohovore vyzdvihnúť osobne.
Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť ani zameniť za finančnú hotovosť. Výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho.
V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať v stanovenej alebo dohodnutej lehote, nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, či osobitnými podmienkami súťaže alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným spôsobom…)

5) Osobné údaje
Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov, ktoré v súvislosti s účasťou poskytol. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a vzťahuje sa tiež na zasielanie oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov.

6) Prehlásenie súťažiaceho
Súťažiaci prehlasuje, že čítal tieto podmienky a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie pravidiel tejto súťaže alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.