Neviditeľné 3D technológie umožňujú lekárom precíznejšiu diagnostiku a veľmi detailné plánovanie ortodontickej liečby.

aligner

Cieľom čeľustnoortopedickej liečby (vyrovnávania zubov) je zdravý a pekný úsmev. Horné a dolné zuby majú byť vyrovnané, tvarované do pravidelných zubných oblúkov, ktoré sú navzájom harmonicky zladené a optimálne umiestnené v tvári pacienta.

„Rýchlo sa rozvíjajúce moderné technológie a vývoj nových materiálov pomáhajú riešiť čím ďalej tým náročnejšie prípady na vysokej úrovni, lekárom uľahčujú prácu, a popritom zvyšujú komfort pacienta. Ide napríklad o čoraz dokonalejšiu liečbu systémom priesvitných dláh, pokusy urýchliť posun zubov pomocou vibrácií alebo svetla, a v neposlednom rade aj o jednoduchšiu komunikáciu medzi lekármi rôznych odborov pri liečbe zložitých prípadov,“ uvádza MUDr. Irena Klímová, predsedníčka Slovenskej ortodontickej spoločnosti (SOS).

„Donedávna nám detailnú realizáciu liečebného plánu na úpravu chrupu umožňovali len fixné aparáty, ktoré sú pevne nalepené na povrch zuba. Práve to je ich najväčšia výhoda, ale zároveň aj hendikep. Týka sa hlavne zvýšenej náročnosti na čistenie, nepohodlnosti pre mäkké tkanivá, a v neposlednom rade estetiky. Vzhľadom  na to boli vynájdené priehľadné alignery,“ uvádza čeľustný ortopéd MUDr. Matúš Cinzer.

Aligner je priehľadná tenká fólia, pomocou ktorej sa realizujú pohyby zubov v ortodontickej liečbe. „Keď zhruba pred 15 rokmi prišli prvé alignery, ich použitie bolo veľmi obmedzené a používali sa len na riešenie drobných typov odchýlok. Dnes je to veľmi komplexný a neustále sa rýchlo rozvíjajúci systém, ktorým sme schopní vyriešiť už viac ako polovicu ortodontických odchýlok,“ doplňuje MUDr. Matúš Cinzer

VIRTUÁLNE PLÁNOVANIE LIEČBY
Na základe komplexnej analýzy stavu pacienta sa stanoví presný liečebný plán. Vytvorenie správneho liečebného plánu je základom pre úspešnú liečbu.

Súčasťou systému INVISALIGN (1) je  špeciálne vyvinutý software (ClincheckPro) pre plánovanie liečby alignermi. „Táto technológia plánovania liečby umožňuje ortodontistovi rozpracovať liečebný plán do posledného detailu, čo považujem za najväčší posun vpred. Celá liečba sa skladá z drobných, presne zadefinovaných pohybov zubov, ktoré pomocou softwaru presne vopred rozplánujeme. Každý aligner má presne zadané úlohy, ktoré má počas 2 týždňov (pokiaľ ortodontista neurčí iný interval výmeny alignerov) so zubami vykonať. Sú to drobné úlohy, z ktorých vyskladáme celú veľkú liečbu. S jeho pomocou  sme schopní zobraziť nielen virtuálny výsledok liečby, ale aj celý postup, ako sa k nemu dopracujeme. Práve virtuálne zobrazenie pohybov zubov postupne až po finálny výsledok je pre pacienta nesmierne motivujúce. Pre lekára je to dôležitý nástroj, ktorý nám umožňuje precízne dirigovať celú liečbu a zadávať úlohy pre každý jeden aligner,“  uvádza MUDr. Matúš Cinzer.

„Treba si však uvedomiť, že software dokáže virtuálne vykonať čokoľvek bez obmedzenia, no príroda nám kladie limity, ktoré musí ortodontista individuálne z analýz odčítať. Preto práca s ním patrí len do rúk špecialistu – čeľustného ortopéda – ortodontistu,“ dopĺňa MUDr. Matúš Cinzer.

NOSENIE ALIGNEROV
Vyrovnávanie zubov sa realizuje pomocou série priehľadných alignerov, pričom každý aligner má dôsledne plniť všetky čiastkové, vopred jasne zadefinované úlohy. Tu je dôležité poučenie pacienta!

Aby bol každý aligner schopný efektívne vykonať naplánované pohyby, musí byť na zuboch plne dosadený a denne nosený dostatočný čas (optimálne 22 hodín denne). Alignery sa vyberajú prakticky len na čistenie, jedenie a pitie farebných a sladkých nápojov. Ak si pacient čas nosenia svojvoľne skráti, nestihnú sa vykonať všetky rozplánované pohyby, a ďalší aligner už nebude dôkladne dosadať, čím sa naruší kontinuita liečby. Kontinuita, kde jeden aligner nadväzuje na ďalší, je pre liečbu nesmierne dôležitá.