Nepodceňujte návštevu kominára!

thumbnail-nepodcenujte-navstevu-kominara-163301Allianz – Slovenská poisťovňa evidovala v roku 2013 až 896 poistných udalostí z rizika požiar či výbuch, pričom výška týchto škôd dosiahla hodnotu takmer 5 miliónov eur. „Evidujeme škody od najmenších, napríklad vyhorenie sadzí  v komíne, kedy dochádza často k deštrukcii komínového telesa až po požiare, ktoré spôsobili totálne zničenie stavieb,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí 

v Allianz – SP.

 

Častou príčinou je nedbanlivosť

Najčastejšie sa pracovníci likvidácie škôd v Allianz – SP stretávajú s nedbalosťou pri predchádzaní požiarom. Príkladom je umiestňovanie horľavých materiálov v blízkosti komínových telies, neodborná manipulácia s horľavinami, nedbanlivosť pri manipulácii s otvoreným ohňom a sviečkami. Najmä v starších domoch majú klienti elektroinštalácie po dobe životnosti, zanedbávajú kontrolu krbov, komínových telies a podobne.

Práve komíny a kotly ústredného kúrenia sú pred deklarovanou škodou často v zlom technickom stave. „Pri komínoch sa stretávame so zlým technickým vyhotovením, najmä svojpomocne alebo pracovníkmi firiem, ktorí nie sú v tejto oblasti dostatočne kvalifikovaní. Na komínoch tak vznikajú netesnosti, ktoré klienti neriešia a sú mnohokrát príčinou vzniku výrazných následných škôd,“ konštatuje Jozef Hrdýz Allianz – SP.

 

Sadze ako príčina požiaru

Pri spaľovaní dreva, či iného tuhého paliva sa komín zanáša sadzami omnoho rýchlejšie ako pri spaľovaní plynu. Nánosy sadzí pritom nielen zhoršujú ťah komína, ale aj zvyšujú riziko požiaru. Pre bezpečnú a spoľahlivú funkčnosť komína je preto nevyhnutné zabezpečovať pravidelné čistenie komína od sadzí.

Podľa štatistík Hasičského a záchranného zboru je najčastejšou príčinou vzniku požiarov     v rodinných domoch porucha či nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pričom majú za následok takmer polovicu zo všetkých požiarov[i].

 

Revízie sú nutnosťou

Allianz – Slovenská poisťovňa skúma pri šetrení takýchto škodových udalostí predovšetkým príčinu vzniku požiaru, rozsah vzniknutej škody a či boli dodržané technické normy upravujúce požiadavky protipožiarnej bezpečnosti. V prípade, že pravdepodobnou príčinou požiaru bola technická chyba na niektorom zo zariadení umiestnených v nehnuteľnosti, poisťovňa žiada revízne správy od takéhoto zariadenia v rámci šetrenia nároku na poistné plnenie.

Varovaním pre majiteľov by mala byť skutočnosť, že poisťovňa môže poistné plnenie primerane znížiť v súlade so všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami poistenia. A to v prípade, pokiaľ neboli dodržané technické normy upravujúce požiadavky požiarnej bezpečnosti a ďalšie predpisy, pričom zistené porušenia právnych predpisov mali vplyv na vznik alebo rozsah požiaru.
Vhodná poistná ochrana
Určite klientom odporúčame dostatočne si chrániť svoj majetok poistením stavby, poistením zariadenia domácnosti s dostatočnou poistnou sumou, ktorá zodpovedá reálnej novej hodnote nehnuteľného aj hnuteľného majetku,“ dodáva Jozef Hrdýz Allianz – SP.

Mnoho klientov podceňuje dostatočnosť sumy poistenia v snahe platiť čo najnižšie poistné, a tak majú majetok podpoistený, čo v praxi znamená, že v prípade škodovej udalosti nedostanú plné odškodnenie, ale len zodpovedajúce dohodnutej poistnej sume. Samozrejme, poisťovňa odporúča k vyššie uvedeným poisteniam majetku uzatvoriť aj príslušné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám.