Medzinárodný Deň žien vo vede: Aj vo vedení Technickej univerzity vo Zvolene majú zastúpenie ženy

prof. Kačíkova - prvá zľava

Na Technickej univerzite vo Zvolene si pripomenuli Deň žien vo vede netradične. Predstavili novú prorektorku pre rozvoj. Stala sa ňou profesorka Danica Kačíková, odborníčka na dynamiku požiaru.

 

Prof. Kačíková – druhá sprava

Všade na svete, nielen na Slovensku, sa oslavuje Deň žien vo vede, ktorý upozorňuje na fakt, že vedeckým a technickým odborom sa venuje menej žien ako mužov. Aj keď na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) je tomu tiež tak, predsa len na  univerzite pôsobí viacero vynikajúcich vedkýň. Jednou z nich je prof. RNDr. Danica Kačíková, MSc., PhD., ktorá pôsobí vo vedení univerzity na pozícii prorektorky pre rozvoj, ale aj  na Drevárskej fakulte ako vedúca Katedry protipožiarnej ochrany. Je presvedčená, že veda je pre ženy ako stvorená.

 

Odborníčka na dynamiku požiaru
Na Drevárskej fakulte TUZVO začínala s výskumom v oblasti chemického prístupu v ochrane materiálov pred ohňom a v zvyšovaní protipožiarnej bezpečnosti, neskôr bola menovaná za profesorku v odbore BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a jej podiplomové štúdium bolo zamerané na oblasť strategického manažmentu. V súčasnosti vyučuje aplikované chemické disciplíny a dynamiku požiaru. Jej prvé dotyky s vedou boli na pozícii pomocnej vedeckej sily počas vysokoškolského štúdia. Podľa laboratórnych návodov syntetizovala nové chemické zlúčeniny a práškovou röntgenovou difraktometriou stanovovala ich priestorovú štruktúru.

„Bolo to nádherné, keď po zmiešaní dvoch kvapalín začali vznikať kryštáliky. Hodiny čakania, či budú mať požadovaný tvar, požadované chemické zloženie, či bol vhodne zvolený vzájomný pomer reagujúcich látok. Dnes pre mňa veda znamená vytýčiť aktuálnu tému, uskutočniť rešerš poznatkov, stanoviť cieľ výskumu, zostaviť kolektív riešiteľov a získať na výskum financie. Následne to so sebou prináša možnosti stretávať sa s kolegami z iných inštitúcií a krajín, vymieňať si poznatky, prezentovať svoje originálne výsledky. A na konci je aplikácia nových poznatkov do praxe, čo je pridanou hodnotou a vlastne účelom výskumu. To v mojej oblasti výskumu, bezpečnostných vedách, prináša záchranu a ochranu života a materiálnych hodnôt. Na to myslím, keď je cieľ ešte v nedohľadne, alebo niečo predbežne nevychádza podľa očakávania,“ priznáva prorektorka pre rozvoj na TUZVO, Danica Kačíková. 

Štúdie, ktoré zisťovali, prečo študuje vedecké a technické smery (STEM) menej dievčat ako chlapcov odhalili, že dievčatá potrebujú najmä pozitívne vzory, ktoré ich motivujú pre kariéru vo vede. Danica Kačíková takéto vzory mala v svojej mame a profesorke. „Prvým veľkým životným vzorom pre mňa bola a je moja mama. To, ako si po náročných službách v nemocnici vedela zorganizovať čas a rozdeliť ho medzi povinnosti a radosti matky a manželky. Vzorom v pracovnej oblasti bola zasa moja profesorka všeobecnej a anorganickej chémie na vysokej škole. O elektrónovej konfigurácii atómov rozprávala s takým nadšením, že ho preniesla aj na nás.“

Čo bude mať prorektorka pre rozvoj na starosti?
Prorektor pre rozvoj na TUZVO zodpovedá najmä za koncepčné strednodobé plánovanie, vyhodnocovanie dlhodobého zámeru, koncipovanie výročných správ, hodnotenie činnosti súčastí univerzity, tvorbu a odpočtovanie rozvojových programov.

„Byť prorektorkou pre rozvoj univerzity vnímam ako veľkú zodpovednosť. Najdôležitejšou úlohou dneška je zosúladiť všetky činnosti univerzity s inovovanými kritériami kvality vysokých škôl a prípravou na sebaevaluáciu. Moderná, konkurencieschopná škola, ktorá chce prilákať študentov, musí trvalo zabezpečovať štandardy vo všetkých dôležitých oblastiach pre študentov aj zamestnancov a mať potenciál ďalšieho rozvoja,“ priblížila Danica Kačíková.

Na TUZVO majú ženy – študentky takmer 45% zastúpenie
Na štyroch fakultách Technickej univerzity (Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Fakulta techniky) študujú študenti v študijných programoch zaradených do ôsmich študijných odborov: lesníctvo, drevárstvo, strojárstvo, bezpečnostné vedy, geodézia a kartografia, ale aj ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, umenie.

Celkové zastúpenie študentiek a absolventiek na univerzite je viac takmer 45 %. Dievčatá nemajú problém vyštudovať a aj sa uplatniť v technických odboroch. Dokonca sa zapájajú aj do mimoškolských a krúžkových činností, ktoré boli v minulosti doménou chlapcov. Pracujú v Dobrovoľnom požiarnom zbore Technickej univerzity vo Zvolene a vyhrávajú súťaže v hasičskom športe.

 Zdroj: Gabriela P.