Dobrý deň, rád by som sa Vás opýtal či ponúkate aj poistenie v prípade, že v práci spôsobím pracovný úraz inej osobe, prípadne aj škodu na majetku. Ďakujem za odpoveď.

Zamestnanec si môže uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Toto poistenie kryje všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi, počas trvania pracovného vzťahu, ak takáto zodpovednosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu, upravujúceho pracovný vzťah.

Poistenie si môžete rozšíriť formou pripoistenia o:
·        rozšírenú územnú platnosť mimo Európy
·        škodu na zverenom motorovom vozidle spôsobenú vedením tohto vozidla
·        škody spôsobené chybne vykonanou prácou, ktorej výsledkom je chybný výrobok, alebo škody spôsobené chybne vykonanou službou
·        škody spôsobené na dopravovaných veciach