Allianz – SP minulý rok odhalila najväčší objem podvodov za posledných 15 rokov

Vyše 7,07 milióna eur. To je suma, ktorú sa minulý rok pokúsili poisťovací podvodníci neoprávnene vylákať z Allianz – Slovenskej poisťovne.

„V roku 2019 sa nám podarilo odhaliť rekordný počet aj sumu poisťovacích podvodov za posledných 15 rokov. V rámci šetrenia sme odhalili 2398 poisťovacích podvodov v sume viac ako 7 miliónov eur,“ konštatuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – SP Jaroslava Zemanová. Za rekordným odhalením stojí najmä cielená kontrola, špičkové systémy a v neposlednom rade vyškolení profesionáli.

Viac ako tretinu tejto sumy, vyše 2,55 milióna eur, tvorili podvody v oblasti poistenia vozidiel, pričom počet odhalených podvodov v havarijnom aj povinnom zmluvnom poistení (PZP) medziročne stúpol. „V roku 2008 sme prvýkrát spustili identifikačný systém, ktorý nás upozorňuje na podozrivé prípady, na ktoré sa potom bližšie pozrieme. Tento systém neustále vylepšujeme,“ objasňuje J. Zemanová. Veľkou pomocou pri odhaľovaní podvodov sú aj moderné technológie ako softvér porovnávania poškodení, simulačné softvéry, ale aj údaje z verejne dostupných portálov, registrov, najmä registra poistných udalostí, sociálne siete a satelitné snímky.

Graf 1: Objem odhalených podvodov v rokoch 2009 – 2019

Zdroj: Allianz – SP

snaha uplatniť si „dva v jednom“

Pri poistných udalostiach z PZP sa niektorí klienti s pomocou lekárov snažia nadhodnocovať následky škôd na zdraví. Najmä pri trvalých následkoch úrazu skúšajú nadhodnotiť poškodenie aj o desiatky percent. Častým javom je aj využívanie tzv. predchorobia, keď má klient nejaké zdravotné problémy, poistí sa a v prípade zranenia či úrazu sa snaží uplatniť si v rámci odškodnenia aj svoje dlhoročné zdravotné problémy. „Mali sme prípad, keď si spolujazdkyňa pri dopravnej nehode narazila krčnú chrbticu. V rámci nárokov si chcela uplatniť vyše 10-tisíc eur za neurologické ťažkosti ovplyvňujúce hybnosť hornej končatiny, ktoré nehoda nemohla spôsobiť. Po preskúmaní zdravotnej dokumentácie sme zistili, že poškodená mala niekoľkoročné chronické ochorenie, ktoré bolo spôsobené degeneratívnymi zmenami na chrbtici a poistné plnenie sme zamietli,“ vysvetľuje vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík.

 

podvody v životkách stúpajú

Najväčší, až 2,5-násobný nárast v  pokusoch o poisťovací podvod, bol pri životnom poistení, kde Allianz – SP v minulom roku odhalila 440 podvodov za takmer 330-tisíc eur, rok predtým ich bolo 154. Aj v tomto druhu poistenia sa niektorí snažili nadhodnotiť následky úrazu alebo zamlčať predchorobie. „Riešili sme prípad, keď pozostalí nahlásili smrť poistenej osoby. Príčinou smrti bola rakovina prostaty, o ktorej je známe, že postupuje pomaly a pri včasnej diagnostike je liečenie úspešné. Poistná zmluva bola uzatvorená asi rok pred smrťou poisteného, pričom poistený v dotazníku o zdravotnom stave na otázky o aktuálnych chorobách a liečeniach za posledných 5 rokov odpovedal záporne. Pri preštudovaní zdravotnej dokumentácie sme však zistili, že 10 mesiacov pred uzatvorením poistenia mu diagnostikovali karcinóm v stredne pokročilom štádiu. Nárok vo výške 15-tisíc eur sme museli zamietnuť z dôvodu, že smrť spôsobilo ochorenie, ktoré vzniklo pred uzatvorením poistenia, a ktoré úmyselne zamlčal,“ hovorí V. Kosík.

 

z pošmyknutia ploché nohy

V inom prípade sa klient pošmykol na schodoch a poranil si členok ľavej nohy. Pri páde si zlomil kosť chodidla, kde sa po vyliečení nepredpokladali trvalé následky. Napriek tomu klient predložil lekársku správu, ktorá popisovala trvalé následky, a to tzv. progresiu plochonožia. Po predvolaní klienta na lekársku prehliadku bolo zistené, že hybnosť v oboch členkoch bola rovnaká a plochá klenba nohy nebola zistená. Nárok klienta vo výške 5000 eur bol zamietnutý. „Minulý rok sme riešili aj kuriózny podvod. Klient mal pohlavnú chorobu, no hanbil sa liečiť na Slovensku a mať o tom evidenciu vo svojej zdravotnej dokumentácii, preto vycestoval na dovolenku do Kanady a tam sa snažil uplatniť si liečenie ochorenia z cestovného poistenia. Podvod sme odhalili a plnenie sme zamietli,“ opisuje V. Kosík.

Tabuľka 1: Prehľad šetrení podľa druhu poistenia za rok 2019

2019 Počet odhalených podvodov  objem

 odhalených

 podvodov v eur

 2019

Šetrená hodnota v eur objem odhalených podvodov v eur 2018
Havarijné poistenie 449 846 485,64 1 047 829,62 727 785
Povinné zmluvné poistenie 660 1 530 580,25 1 707 572,54 1 111 630
Poistenie privátneho majetku 473 763 312,13 786 190,54 669 029
Poistenie podnikateľov 191 1 502 661,24 1 678 139,75 2 440 084
Poistenie priemyslu 177 2 084 041,21 2 107 517,54 1 190 021
Životné a úrazové poistenie 440 328 535,46 437 424,67 170 405
Cestovné poistenie 8 14 476,08 16 890,08 4 911
CELKOM 2 398 7 070 092,01 7 781 564,74 6 313 865

Zdroj: Allianz – SP