Ako rýchlo Vaša poisťovňa likviduje poistné udalosti, napr. v prípade, že dieťa utrpí úraz hlavy a je potrebné chirurgické ošetrenie? Ďakujem

V zmysle § 797 Občianskeho zákonníka je poistné plnenie splatné do 15 dní. Len čo poistiteľ skončil šetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť, vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu.

V praxi to znamená, že ak sme preverili nárok na poistné plnenie a máme predložené všetky potrebné podklady, aby sme mohli stanoviť výšku poistného plnenia a tým ukončiť šetrenie, obratom vyplácame poistné plnenie.

To platí aj v prípade úrazu hlavy dieťaťa, ktoré vyžaduje chirurgické ošetrenie.K likvidácii poistnej udalosti  za dobu nevyhnutného liečenia následkov úrazu pristupujeme bezodkladne. Ak je táto doba adekvátne zdokumentovaná ošetrujúcim lekárom náležitým klinickým popisom, záznamom o prvotnom ošetrení a priebehu liečby úrazu, vieme ukončiť šetrenie poistnej udalosti a vyplatiť poistné plnenie.