Poisťovacie podvody ako národný šport?

thumbnail-poistovacie-podvody-ako-narodny-sport-170340Allianz – Slovenská poisťovňa v roku 2013 aktívne prešetrovala podozrivé okolnosti pri 1953 škodách, pričom objem potenciálneho plnenia predstavoval viac ako 4,7 milióna eur. Počet potvrdených podozrení sa vyšplhal na 1738 škôd, čo je až 89 percent zo všetkých prešetrených škôd. Až v deviatich z desiatich prešetrovaných prípadov sa preukázal pokus o    poisťovací podvod.

Tento pomer je podobný ako v roku 2012, v ktorom Allianz – Slovenská poisťovňa preukázala podvodné konanie v 88 percentách prípadov, keď sa podarilo nielen predpokladať, ale aj preukázať vzniknuté podozrenie z nekalého konania. „Tento úspech z roku 2012 sa nám podarilo obhájiť aj v minulom roku, dokonca navýšiť ešte o jedno percento. Náš spôsob prešetrovania, rovnako ako aj náš tím vyšetrovateľov, potvrdil svoju kvalitu a systematickú prácu,“ hovorí Jaroslava Zemanová, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností.

 

Najviac podvodov v poistení majetku

V roku 2013 dominuje v počte šetrených škôd privátne poistenie majetku. Na druhom mieste sa umiestnilo povinné zmluvné poistenie vozidiel, ktoré v minulom roku v rámci neživotného poistenia jednoznačne viedlo počtom 974 šetrených prípadov. Bronz za počet šetrení, ale zlato za výšku šetrenej i uchránenej hodnoty si odnáša havarijné poistenie vozidiel. Pri šetrení takýchto škôd najviac rezonovali prípady totálnych škôd na vozidlách s pripoistením finančnej straty s vysokými plneniami za jednotlivé prípady.

  • Až v deviatich z desiatich prešetrovaných prípadov sa v minulom roku preukázal pokus o podvod
  • Allianz – SP v roku 2013 prešetrovala podozrivé okolnosti pri 1953 škodách, pričom objem potenciálneho plnenia predstavoval viac ako 4,7 milióna eur
  • Množstvo podvodov sú prípady fingovaných škôd zo strany klientov, príkladom sú podvody pri skratoch elektrospotrebičov

Pri porovnaní počtov šetrení v roku 2012 a 2013 je možné identifikovať nečakaný vývoj – výrazný pokles podozrivých prípadov v životnom poistení a na druhej strane rapídny nárast v poistení privátneho majetku – až o 50 percent. Rástol aj počet prípadov v poistení podnikateľov a priemyslu. Pokles šetrení v povinnom zmluvnom poistení o približne tretinu pripisujeme najmä poklesu hlásených poškodení čelných skiel poškodených.

 

Fenomén „skrat“

Množstvo podvodov sú opakujúce sa prípady fingovaných škôd zo strany klientov. Dobrým príkladom sú podvody pri skratoch elektrospotrebičov, doslova za pár eur,“konštatuje Vojtech Kosík, vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – Slovenskej poisťovne.

Spôsobená škoda v jednotlivých poistných udalostiach z rizika skrat je nízka, ale čo sa týka frekvencie škôd, veľmi vysoká. Klienti si väčšinou neoprávnene uplatňujú nárok na poistné plnenie za opakované poškodenie toho istého zariadenia alebo požadujú plnenie za poškodenie elektromotora z rizika skrat, aj keď bolo zariadenie poškodené inak ako skratom.

Jedným z príkladov je klientka, ktorá nahlásila, že sa jej vplyvom skratu poškodil elektromotor mixéra, kalového čerpadla a práčky. Všetky 3 škodové udalosti hlásila v jeden deň na jednom mieste. Po osobnom prešetrení bolo zistené, že poistenej sa pokazilo iné zariadenie, ktorého oprava nebola jej poistnou zmluvou krytá. Náklady na opravu tohto zariadenia presahovali sumu 150 eur, a preto sa s opravárom dohodla, že jej vystaví 3 fiktívne doklady na opravu zariadení poškodených skratom, jednotlivo po 50 eur, ktoré si uplatnila v našej poisťovni.

Druhú skupinu tvoria škody, v ktorých si nárok na plnenie uplatňujú páchatelia sofistikovane a ktorých preukázanie je omnoho náročnejšie. Ide najmä o úmyselné havárie vozidiel, kde pre týchto páchateľov nie je problém zaplatiť aj pomerne vysoké poistné za luxusné vozidlá, vrátane pripoistenia finančnej straty. Úmyselné konanie je tu veľmi ťažko preukázateľné, ale v niektorých prípadoch sa nám podarilo získať potrebné dôkazy,“ uzatvára Vojtech Kosík z Allianz – SP.

 

Najmodernejšie prostriedky odhaľovania podvodov

Prijali sme a implementovali politiku nulovej tolerancie voči podvodom, ktorá má jasne deklarovať náš záväzok aktívne zaručiť spravodlivú, zodpovednú a zákonnú činnosť našej spoločnosti. Politika ochrany proti podvodom stojí na troch pilieroch: prevencia, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov. Allianz – SP sa  v tejto oblasti spolieha na dobrú prax, zavedené a osvedčené postupy, ktoré sú v súlade s pokynmi od našej materskej spoločnosti. Tieto tri piliere obrany proti podvodom sú zahrnuté vo všetkých procesoch našej spoločnosti a umožňujú riešenie podvodov v širokom spektru činností,“ hovorí Branislav Kozmer, riaditeľ odboru interného auditu v Allianz – SP.

Allianz – SP vždy progresívne nasadzovala nové technológie a prostriedky, a to aj pri boji s podvodmi. Aj preto Allianz – SP až 98 percent prípadov podozrení zastavila v štádiu pokusu, teda pred výplatou neodôvodneného plnenia. V súvislosti so šetrenými prípadmi sme podali 6 nových trestných oznámení, pričom máme otvorených 15 starších trestnoprávnych konaní z minulých rokov.

Technika však nie je všetko, za jej správnym využitím vždy stoja ľudia. Úspech sme dosiahli aj vďaka efektívnemu  šetreniu prípadov v teréne našimi kolegami – špecialistami, a to aj v prípadoch životných poistných udalostí. V tíme máme okrem bývalých policajtov aj dvoch  znalcov z odboru cestná doprava a jedného znalca pre oblasť požiarov a výbuchov,“ hovorí Jaroslava Zemanová z Allianz – SP.  „Nemyslíme si, že sme odhalili alebo odhalíme úplne všetky prípady zneužitia poistenia, snažíme sa však vykonať maximum pre ochranu našich poctivo zmýšľajúcich klientov. Inak doplatia na neoprávnené výplaty úplne všetci, keďže poisťovne budú musieť zvyšovať poistné. Poisťovacie podvody sú trestným činom a nemali by byť tolerovaným „národným športom“ Slovákov,“ dodáva.

27609_obr