Čo urobiť a čo neurobiť po nehode?

Slovenská asociácia poisťovní je záujmovým združením komerčných poisťovní. Jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané najmä na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku. Keďže sa diskutuje o „lovcoch nehôd“, opýtali sme sa na názor odborníka.

Čo  má urobiť účastník  dopravnej nehody?

  1. Privolať políciu – v zákonom stanovených prípadoch  musia účastníci dopravnej nehody (ak je niekto zranený, je spôsobená škoda na verejnom majetku alebo nie je jasný vinník dopravnej nehody) privolať políciu.
  2. Kontaktovať  asistenčnej služby, najmä ak je vozidlo nepojazdné
  3. Nahlásiť škodu v poisťovni, kde majú uzatvorené PZP[1]. Zvyčajne telefonicky, cez aplikáciu na smartfóne alebo cez internet. Operátori poisťovne alebo asistenčná služba klientovi odporučí zmluvné servisy, kde ich vozidlo profesionálne opravia.

„Poisťovne pristupujú k nárokom klientov, ktorí si uplatňujú plnenie z rôznych typov poistení rovnocenne, bez ohľadu na to, či to vybavujú sami, prostredníctvom zástupcov, právnikov alebo iných subjektov, ktoré sú na tieto úkony splnomocnené,“hovorí Imrich Fekete, výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Poisťovne poskytujú klientom oprávnené náhrady škody v rámci PZP v súlade so zákonom o poisťovníctve, zákonom o PZP a   ostatnými platnými právnymi predpismi, vrátane oprávnených nárokov na škody na zdraví z PZP. Podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla „poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ
za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu

·       škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

·       škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

·       účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b)
alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,

·       ušlého zisku.

„Proces nahlásenia a likvidácie škody je jednoduchý a transparentný. Klient si  za normálnych okolností dokáže svoj nárok uplatniť aj bez právnického vzdelania či inej odbornej pomoci,“ uvádza generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková.

Asistenčné služby pre prípad núdze

V rámci poistenia majú klienti k dispozícii už predplatené služby asistenčnej spoločnosti, ktoré im poskytnú služby aj na mieste nehody. „Služby asistencie sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a poskytovateľ týchto služieb nie je náhodný, je známy už vopred, pri uzatvorení poistenia,“ informuje Miroslav Doležal, generálny riaditeľ Mondial Assistance.

Asistenčné služby obvykle kryjú reálne náklady alebo organizáciu:

·         opravy na mieste,

·         odtiahnutie vozidla,

·         úschovu,

·         pokračovanie v ceste (nehoda/porucha),

·         repatriáciu (návrat späť na Slovensko),

·         vyradenie vozidla z evidencie či zošrotovanie,

·         zaistenie náhradných dielov na opravu,

·         riešenie finančnej tiesne,

·         cestu náhradného vodiča k vozidlu,

·         odovzdanie odkazu blízkej osobe.

Činnosť  „lovcov nehôd“

Najčastejšou praxou lovcov nehôd je skorý príchod na miesto nehody a okamžité vyhľadanie poškodeného. Často využívajú najmä stres a neznalosť účastníkov nehody a presvedčia ich, aby nevolali políciu, že oni všetko vybavia. Súčasťou ich argumentácie je presviedčanie, najmä poškodeného, že poisťovňa ho určite ukráti o plnenie, resp. ho nebude informovať o všetkých jeho nárokoch. Od poškodeného si tak nechajú podpísať plnú moc a zmluvu o postúpení pohľadávky na ich spoločnosť, pričom poväčšine je v zmluve uvedené, že ak ich pohľadávka nebude uspokojená zo strany poisťovne, bude ju musieť uhradiť sám klient. Najčastejšie sa tieto spoločnosti orientujú na škody na zdraví, odtiahnutie vozidiel a opravy v spriaznených servisoch a na náhradné vozidlá.

Úskalia služieb „sprostredkovateľov“

  • Klient si  bude musieť zaplatiť  za služby, ktoré už raz zaplatil v poistnom.
  • Predĺženie  času likvidácie –  komplikuje sa komunikácia medzi zástupcom a samotným poškodeným. Rovnaký postup je aj opačne, pri samotnom predložení potrebných podkladov.
  • Provízia znižuje poistné plnenie  – pri priamom vybavovaní nárokov s poisťovňou klient dostáva 100 percent plnenia, na ktoré má nárok, pričom pri využití služieb lovcov nehôd musí za túto službu uhradiť dohodnutú províziu, ktorá predstavuje niekedy až 30 percent z plnenia poisťovne.

Vynárajú sa teda otázky…

nezneužíva sa tu neznalosť klientov ?

… ako je možné, že takéto subjekty sú na mieste nehody mnohokrát skôr ako polícia?

… odkiaľ čerpajú informácie o poškodených klientoch a o vážnych dopravných nehodách, často
aj osobné údaje?

… prečo žiadajú preplatenie nákladov na náhradné vozidlá, ktoré ich klienti, teda poškodení, nikdy nevyužívali?

… poisťovne sú prísne regulovaným biznisom a nemôžu svojvoľne získavať informácie a narábať s nimi  – nemalo by byť s ohľadom na ochranu osobných  údajov a iných informácii o klientoch  podobne regulované aj podnikanie lovcov nehôd?


[1] Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)